ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನುರಕ್ತಿ

  1. ಪ್ರೀತಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಸಂ) ಗಾಢವಾದ ಆಸಕ್ತಿ, ಒಲವು, ಪ್ರೇಮ