ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ

  1. ಕೈವಶಮಾಡಿಕೊ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ