ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರು

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ