ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರು

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ