ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರು

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರು

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ