ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧಿಕಾರಬಲ

  1. ಪ್ರಭಾವ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ