ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ

  1. ಪರಮಾವಧಿ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ