ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ

  1. ಪರಮಾವಧಿ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ