ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ---

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ