ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ

  1. ಪ್ರಮುಖ,ಪ್ರಧಾನ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ