ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿಕ್ಕು

  1. ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಕ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿಕ್ಕು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ