ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿಕ್ಕು

  1. ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಕ್ಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿಕ್ಕು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ