ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಕ್ಕು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾಹರಣೆಯಪದ

  1. ರಭಸದಿಂದ ಇಡು,ಕುಕ್ಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ