ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಗತ್ಯವಿರು

  1. ಬೇಕಾಗಿರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ