ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ

  1. ವರ್ಣಮಾಲೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣಗಳ ಅನುಕ್ರಮದ ಯಾದಿ, ವರ್ಣಮಾಲೆ