ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಕರಾಸ್ತೆ

  1. ಅಕ್ಕರೆ,ಪ್ರೀತಿ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ