ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು,ಕಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳು
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು

  1. ಅವನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಳು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ